chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 6 59205310 59205312 CC -- 10 GENIC homozygous 827378971 6 59206413 59206414 A G 11 GENIC homozygous 827378972 6 59208340 59208341 C T 15 GENIC homozygous 827378973 6 59209791 59209792 T TGTAG 10 GENIC homozygous 827378974 6 59210394 59210395 T G 11 GENIC homozygous 827378975 6 59213838 59213839 G A 15 GENIC homozygous 827378976 6 59214395 59214396 G A 12 GENIC homozygous 827378977 6 59214452 59214453 G A 18 GENIC homozygous 827378978 6 59214467 59214468 T C 17 GENIC homozygous 827378979 6 59216204 59216205 T TC 18 GENIC homozygous 827378980 6 59216940 59216941 T A 15 GENIC homozygous 827378981 6 59217222 59217223 T C 13 GENIC homozygous 827378982 6 59217876 59217877 G A 13 GENIC homozygous 827378983 6 59217888 59217889 T C 14 GENIC homozygous 827378984 6 59217937 59217938 A G 11 GENIC homozygous 827378985 6 59218400 59218401 C T 14 GENIC homozygous 827378986 6 59218675 59218676 T C 16 GENIC homozygous 827378987 6 59218689 59218690 T C 14 GENIC homozygous 827378988 6 59218809 59218810 C G 13 GENIC homozygous 827378989 6 59218836 59218837 G A 13 GENIC homozygous 827378990 6 59218861 59218862 G A 15 GENIC homozygous 827378991 6 59218953 59218954 C G 15 GENIC homozygous 827378992 6 59219074 59219075 C T 8 GENIC homozygous 827378993 6 59219532 59219533 T A 13 GENIC homozygous 827378994 6 59220199 59220200 C T 15 GENIC homozygous 827378995 6 59220268 59220269 A G 12 GENIC homozygous 827378996 6 59220583 59220584 G A 13 GENIC homozygous 827378997 6 59220807 59220808 G T 11 GENIC homozygous 827378998 6 59220978 59220979 G A 15 GENIC homozygous 827378999 6 59221503 59221504 A G 12 GENIC homozygous 827379000 6 59221564 59221565 T G 20 GENIC homozygous 827379001 6 59221697 59221698 C CA 12 GENIC homozygous 827379002 6 59221985 59221986 G C 19 GENIC homozygous 827379003 6 59222026 59222027 C T 15 GENIC homozygous 827379004 6 59222152 59222153 T TC 8 GENIC homozygous 827379005 6 59222154 59222155 G C 9 GENIC homozygous 827379006 6 59222592 59222593 T A 11 GENIC homozygous 827379007 6 59222612 59222613 T C 13 GENIC homozygous 827379008 6 59222689 59222690 T C 14 GENIC homozygous 827379009 6 59222761 59222762 C A 11 GENIC homozygous 827379010 6 59222790 59222791 T G 9 GENIC homozygous 827379011 6 59222791 59222792 C A 9 GENIC homozygous 827379012 6 59223046 59223047 T TCATA 16 GENIC homozygous 827379013 6 59223093 59223094 A - 12 GENIC homozygous 827379014 6 59223105 59223106 T C 16 GENIC homozygous 827379015 6 59223274 59223280 TTTCTT ------ 11 GENIC homozygous 827379016 6 59223367 59223368 A T 14 GENIC homozygous 827379017 6 59223447 59223448 G A 12 GENIC homozygous 827379018 6 59223661 59223662 C T 15 GENIC homozygous 827379019 6 59223857 59223858 C CATGT 11 GENIC homozygous 827379020 6 59224129 59224130 C A 15 GENIC homozygous 827379021 6 59224180 59224181 C T 11 GENIC homozygous 827379022 6 59224250 59224251 C T 12 GENIC homozygous 827379023 6 59224669 59224670 A G 9 GENIC homozygous 827379024 6 59224816 59224817 C T 14 GENIC homozygous 827379025 6 59224860 59224861 T G 15 GENIC homozygous 827379026 6 59225063 59225064 A G 8 GENIC homozygous 827379027 6 59225236 59225237 C T 20 GENIC homozygous 827379028 6 59225379 59225380 A C 12 GENIC homozygous 827379029 6 59225485 59225486 G A 10 GENIC homozygous 827379030 6 59225717 59225718 T C 10 GENIC homozygous 827379031 6 59225831 59225832 A ATTC 7 GENIC homozygous 827379032 6 59225856 59225857 T C 9 GENIC homozygous 827379033 6 59226228 59226229 A G 7 GENIC homozygous 827379034 6 59226281 59226282 T A 9 GENIC homozygous 827379035 6 59226290 59226291 A G 9 GENIC homozygous 827379036 6 59226550 59226551 G T 12 GENIC homozygous 827379037 6 59228341 59228351 ACACACACAC ---------- 7 GENIC homozygous 827379038 6 59228516 59228517 C T 14 GENIC homozygous 827379039 6 59229872 59229873 A G 15 GENIC homozygous 827379040 6 59229879 59229880 C A 19 GENIC homozygous 827379041 6 59229942 59229943 C CTCTG 10 GENIC homozygous 827379042 6 59229954 59229955 A G 13 GENIC homozygous 827379043 6 59230469 59230470 G A 22 GENIC homozygous 827379044 6 59230611 59230612 A G 10 GENIC homozygous 827379045 6 59230625 59230626 T C 9 GENIC homozygous 827379046 6 59230654 59230655 G A 11 GENIC homozygous 827379047 6 59231186 59231187 T C 15 GENIC homozygous 827379048 6 59231368 59231369 A G 11 GENIC possibly homozygous 827379049 6 59232488 59232489 A C 10 GENIC homozygous 827379050 6 59234100 59234101 G C 9 GENIC homozygous 827379051 6 59234139 59234140 A AGG 8 GENIC homozygous 827379052 6 59234335 59234336 C T 11 GENIC homozygous 827379053 6 59234945 59234946 G A 13 GENIC homozygous 827379054 6 59235122 59235123 C T 13 GENIC homozygous 827379055 6 59236154 59236155 G A 14 GENIC homozygous 827379056 6 59236316 59236317 T TA 17 GENIC homozygous 827379057 6 59236787 59236788 T C 14 GENIC homozygous 827379058 6 59236895 59236896 C CTTAAGTATCCT 14 GENIC homozygous 827379059 6 59237564 59237565 C CTAG 19 GENIC homozygous 827379060 6 59239074 59239075 C T 15 GENIC homozygous 827379061 6 59239104 59239105 A G 19 GENIC homozygous 827379062 6 59239522 59239523 T C 10 GENIC homozygous 827379063 6 59240731 59240732 T TGGA 11 GENIC homozygous 827379064 6 59240833 59240834 T TA 13 GENIC homozygous 827379065 6 59241024 59241025 G T 9 GENIC homozygous 827379066 6 59241027 59241028 C A 9 GENIC homozygous 827379067 6 59241037 59241038 A C 9 GENIC homozygous 827379068 6 59241385 59241386 G T 14 GENIC homozygous 827379069 6 59241493 59241494 A T 9 GENIC homozygous 827379070 6 59242208 59242210 GA -- 10 GENIC homozygous 827379071 6 59242382 59242383 G C 17 GENIC homozygous 827379072 6 59242947 59242948 A G 8 GENIC homozygous 827379073 6 59244467 59244468 T C 9 GENIC homozygous 827379074 6 59244490 59244491 G A 11 GENIC homozygous 827379075 6 59244957 59244958 C T 9 GENIC homozygous 827379076 6 59245165 59245166 A G 17 GENIC homozygous 827379077 6 59245628 59245629 A G 19 GENIC homozygous 827379078 6 59246325 59246326 A G 13 GENIC homozygous 827379079 6 59246491 59246499 GGGATGCA -------- 7 GENIC homozygous 827379080 6 59246519 59246520 A T 9 GENIC homozygous 827379081 6 59246529 59246530 A G 9 GENIC homozygous 827379082 6 59246568 59246569 A G 7 GENIC homozygous 827379083 6 59246654 59246655 G A 7 GENIC homozygous 827379084 6 59246883 59246884 C T 7 GENIC homozygous 827379085 6 59246884 59246885 C A 5 GENIC homozygous 827379086 6 59247007 59247008 G A 13 GENIC homozygous 827379087 6 59247118 59247119 T C 12 GENIC homozygous 827379088 6 59247458 59247459 A G 9 GENIC homozygous 827379089 6 59247713 59247714 C T 8 GENIC homozygous 827379090 6 59247813 59247814 T C 9 GENIC homozygous 827379091 6 59248047 59248048 G A 8 GENIC homozygous 827379092 6 59248048 59248049 T C 8 GENIC homozygous 827379093 6 59248107 59248108 G A 8 GENIC homozygous 827379094 6 59248270 59248271 C A 19 GENIC homozygous 827379095 6 59248957 59248958 T G 12 GENIC homozygous 827379096 6 59248958 59248959 T G 12 GENIC homozygous 827379097 6 59249069 59249070 C CTATT 9 GENIC homozygous 827379098 6 59249150 59249151 T C 9 GENIC homozygous 827379099 6 59249889 59249890 G A 11 GENIC homozygous 827379100 6 59251759 59251760 A G 9 GENIC homozygous 827379101 6 59252545 59252546 A G 24 GENIC possibly homozygous 827379102 6 59253070 59253071 A G 13 GENIC homozygous 827379103 6 59253272 59253273 C A 15 GENIC homozygous 827379104 6 59253417 59253437 TCTCTCTCTCTCTCTCTCTC -------------------- 8 GENIC homozygous 827379105 6 59254168 59254169 T - 20 GENIC homozygous 827379106 6 59254335 59254336 C T 12 GENIC homozygous 827379107 6 59254381 59254387 CAGACA ------ 8 GENIC homozygous 827379108 6 59255439 59255440 G A 8 GENIC homozygous 827379109 6 59255810 59255812 TT -- 12 GENIC homozygous 827379110 6 59255851 59255852 G A 14 GENIC homozygous 827379111 6 59256019 59256021 TG -- 6 GENIC heterozygous 827379112 6 59257414 59257415 G GCTCTCA 19 GENIC homozygous 827379113 6 59257436 59257437 T TTG 12 GENIC homozygous 827379114 6 59257439 59257440 C CT 12 GENIC homozygous 827379115 6 59257442 59257443 C CTCTCT 12 GENIC homozygous 827379116 6 59257446 59257447 T C 12 GENIC homozygous 827379117 6 59257637 59257638 T C 11 GENIC homozygous 827379118 6 59257661 59257662 T C 12 GENIC homozygous 827379119 6 59257828 59257829 C A 12 GENIC homozygous 827379120 6 59257847 59257848 G A 13 GENIC homozygous 827379121 6 59257929 59257930 C T 14 GENIC homozygous 827379122 6 59259092 59259093 T G 12 GENIC homozygous 827379123 6 59259168 59259169 A G 24 GENIC homozygous 827379124 6 59259172 59259173 C T 24 GENIC homozygous 827379125 6 59259472 59259473 G A 25 GENIC homozygous 827379126 6 59259786 59259787 A G 11 GENIC homozygous 827379127 6 59260224 59260225 G A 9 GENIC homozygous 827379128 6 59260243 59260244 C T 7 GENIC homozygous 827379129 6 59261067 59261068 A - 9 GENIC homozygous 827379130 6 59261712 59261713 T C 14 GENIC homozygous 827379131 6 59263561 59263562 A G 9 GENIC homozygous 827379132 6 59263614 59263615 C CA 10 GENIC homozygous 827379133 6 59263639 59263640 A G 10 GENIC homozygous 827379134 6 59263644 59263645 G A 10 GENIC homozygous 827379135 6 59264251 59264252 G A 12 GENIC homozygous 827379136 6 59265526 59265527 A C 10 GENIC homozygous 827379137 6 59267004 59267005 C T 16 GENIC homozygous 827379138 6 59267177 59267178 T C 13 GENIC homozygous 827379139 6 59267562 59267566 CAAA ---- 11 GENIC homozygous 827379140 6 59267641 59267642 G A 16 GENIC homozygous 827379141 6 59267727 59267728 T C 14 GENIC homozygous 827379142 6 59268322 59268323 G A 7 GENIC homozygous 827379143 6 59268324 59268325 T A 6 GENIC homozygous 827379144 6 59268326 59268327 A T 6 GENIC homozygous 827379145 6 59268330 59268342 GCGTGTGTCAAT ------------ 6 GENIC homozygous 827379146 6 59270012 59270013 A G 16 GENIC homozygous 827379147 6 59270682 59270683 G GA 8 GENIC heterozygous 827379148 6 59270695 59270696 T A 11 GENIC homozygous 827379149 6 59270759 59270760 C T 20 GENIC homozygous 827379150 6 59270982 59270983 T TC 9 GENIC homozygous 827379151