chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 6,31000347,31000348,T,C,8,GENIC,possibly homozygous,803145346 6,31000438,31000439,G,C,5,GENIC,heterozygous,803145347 6,31004636,31004637,G,A,21,GENIC,heterozygous,803145348