chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 6,30007972,30007973,C,G,16,GENIC,homozygous,952497023 6,30008003,30008004,A,G,14,GENIC,homozygous,952497024