chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 6 30007972 30007973 C G 16 GENIC homozygous 952497023 6 30008003 30008004 A G 14 GENIC homozygous 952497024