chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 6 79256730 79256731 C G 30 GENIC homozygous 966969340 6 79257381 79257382 A G 20 GENIC homozygous 966969341