chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 6 30007972 30007973 C G 18 GENIC homozygous 982328778 6 30008003 30008004 A G 12 GENIC homozygous 982328779