chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 6,122419195,122419196,G,A,8,GENIC,homozygous,1000597168 6,122424990,122424991,C,T,2,GENIC,homozygous,1000597169 6,122427416,122427417,A,G,5,GENIC,homozygous,1000597170 6,122427599,122427600,G,A,5,GENIC,homozygous,1000597171 6,122428817,122428818,A,T,3,GENIC,homozygous,1000597172 6,122431119,122431120,C,T,5,GENIC,homozygous,1000597173 6,122432132,122432133,C,A,6,GENIC,homozygous,1000597174 6,122433581,122433582,G,A,7,GENIC,homozygous,1000597175 6,122434080,122434081,G,A,9,GENIC,possibly homozygous,1000597176 6,122434293,122434294,C,G,6,GENIC,homozygous,1000597177 6,122434634,122434635,C,G,3,GENIC,homozygous,1000597178 6,122435210,122435211,A,G,6,GENIC,homozygous,1000597179 6,122435279,122435280,C,T,9,GENIC,homozygous,1000597180 6,122435378,122435379,T,C,8,GENIC,homozygous,1000597181 6,122435622,122435623,A,T,7,GENIC,homozygous,1000597182 6,122436988,122436989,C,T,4,GENIC,homozygous,1000597183 6,122437246,122437247,T,C,9,GENIC,homozygous,1000597184 6,122438128,122438129,A,G,4,GENIC,homozygous,1000597185 6,122438131,122438132,C,T,4,GENIC,homozygous,1000597186 6,122438205,122438206,T,C,4,GENIC,homozygous,1000597187 6,122438334,122438335,T,G,3,GENIC,homozygous,1000597188 6,122438465,122438466,A,G,5,GENIC,homozygous,1000597189 6,122438613,122438614,G,A,2,GENIC,homozygous,1000597190 6,122438793,122438794,T,A,4,GENIC,homozygous,1000597191 6,122438812,122438813,G,A,4,GENIC,homozygous,1000597192 6,122439058,122439059,C,T,4,GENIC,homozygous,1000597193 6,122439070,122439071,T,C,2,GENIC,homozygous,1000597194 6,122439220,122439221,G,A,4,GENIC,homozygous,1000597195 6,122439681,122439682,G,A,6,GENIC,homozygous,1000597196 6,122439730,122439731,G,C,2,GENIC,homozygous,1000597197 6,122439761,122439762,C,T,4,GENIC,homozygous,1000597198 6,122439984,122439985,G,C,2,GENIC,homozygous,1000597199 6,122440123,122440124,T,C,7,GENIC,homozygous,1000597200 6,122440396,122440397,A,G,9,GENIC,homozygous,1000597201 6,122440478,122440479,T,C,8,GENIC,homozygous,1000597202 6,122440503,122440504,A,G,8,GENIC,homozygous,1000597203 6,122440627,122440628,T,C,4,GENIC,homozygous,1000597204 6,122440669,122440670,A,G,8,GENIC,homozygous,1000597205 6,122440687,122440688,C,T,8,GENIC,homozygous,1000597206 6,122440866,122440867,T,C,2,GENIC,homozygous,1000597207 6,122440948,122440949,C,T,3,GENIC,homozygous,1000597208 6,122440965,122440966,T,C,3,GENIC,homozygous,1000597209 6,122441139,122441140,T,C,4,GENIC,homozygous,1000597210 6,122441159,122441160,G,A,4,GENIC,homozygous,1000597211 6,122441353,122441354,A,G,6,GENIC,homozygous,1000597212 6,122441412,122441413,C,T,3,GENIC,homozygous,1000597213 6,122441415,122441416,A,G,3,GENIC,homozygous,1000597214 6,122441710,122441711,T,C,2,GENIC,homozygous,1000597215 6,122441852,122441853,C,G,7,GENIC,homozygous,1000597216 6,122442143,122442144,A,G,6,GENIC,homozygous,1000597217 6,122442175,122442176,A,G,11,GENIC,homozygous,1000597218 6,122442348,122442349,G,T,5,GENIC,homozygous,1000597219 6,122442741,122442742,C,T,8,GENIC,homozygous,1000597220 6,122442818,122442819,G,T,4,GENIC,homozygous,1000597221 6,122443047,122443048,T,C,10,GENIC,homozygous,1000597222 6,122443212,122443213,A,G,3,GENIC,homozygous,1000597223 6,122443361,122443362,T,C,4,GENIC,homozygous,1000597224 6,122443534,122443535,G,A,5,GENIC,homozygous,1000597225 6,122443616,122443617,A,T,3,GENIC,homozygous,1000597226 6,122443673,122443674,A,T,6,GENIC,homozygous,1000597227 6,122443707,122443708,G,A,6,GENIC,homozygous,1000597228 6,122444371,122444372,G,C,6,GENIC,homozygous,1000597229 6,122444466,122444467,A,C,5,GENIC,homozygous,1000597230 6,122444489,122444490,G,A,5,GENIC,homozygous,1000597231 6,122444572,122444573,T,C,10,GENIC,homozygous,1000597232 6,122444821,122444822,G,A,4,GENIC,homozygous,1000597233 6,122444852,122444853,A,G,4,GENIC,homozygous,1000597234 6,122445973,122445974,C,G,4,GENIC,homozygous,1000597235 6,122446175,122446176,T,C,5,GENIC,homozygous,1000597236 6,122446240,122446241,T,C,3,GENIC,homozygous,1000597237 6,122446335,122446336,G,A,3,GENIC,homozygous,1000597238 6,122446674,122446675,C,G,2,GENIC,homozygous,1000597239 6,122447036,122447037,A,G,8,GENIC,homozygous,1000597240 6,122447097,122447098,T,C,7,GENIC,homozygous,1000597241 6,122447355,122447356,G,A,7,GENIC,homozygous,1000597242 6,122447537,122447538,T,C,7,GENIC,homozygous,1000597243 6,122447864,122447865,C,T,6,GENIC,homozygous,1000597244 6,122447937,122447938,C,A,6,GENIC,homozygous,1000597245 6,122449102,122449103,T,G,8,GENIC,homozygous,1000597246 6,122449137,122449138,A,G,6,GENIC,homozygous,1000597247 6,122450042,122450043,T,C,7,GENIC,homozygous,1000597248 6,122450264,122450265,A,G,6,GENIC,homozygous,1000597249 6,122451183,122451184,G,A,7,GENIC,homozygous,1000597250 6,122451214,122451215,A,G,6,GENIC,homozygous,1000597251 6,122451413,122451414,A,G,6,GENIC,homozygous,1000597252 6,122451960,122451961,G,C,2,GENIC,homozygous,1000597253 6,122452927,122452928,C,T,6,GENIC,homozygous,1000597254 6,122452992,122452993,G,A,3,GENIC,homozygous,1000597255 6,122453502,122453503,A,G,4,GENIC,homozygous,1000597256 6,122454048,122454049,C,T,8,GENIC,homozygous,1000597257 6,122455903,122455904,C,T,9,GENIC,homozygous,1000597258 6,122456091,122456092,T,C,7,GENIC,homozygous,1000597259 6,122456902,122456903,A,G,8,GENIC,homozygous,1000597260 6,122457725,122457726,A,G,3,GENIC,homozygous,1000597261 6,122458452,122458453,G,A,5,GENIC,homozygous,1000597262 6,122458498,122458499,G,C,5,GENIC,homozygous,1000597263 6,122458733,122458734,G,A,3,GENIC,homozygous,1000597264 6,122459186,122459187,T,C,4,GENIC,homozygous,1000597265 6,122459900,122459901,G,A,4,GENIC,homozygous,1000597266 6,122459951,122459952,C,A,4,GENIC,homozygous,1000597267 6,122459953,122459954,A,G,4,GENIC,homozygous,1000597268 6,122460331,122460332,G,T,7,GENIC,homozygous,1000597269 6,122460383,122460384,C,T,11,GENIC,homozygous,1000597270 6,122460408,122460409,G,T,9,GENIC,homozygous,1000597271 6,122460422,122460423,C,G,9,GENIC,homozygous,1000597272 6,122460872,122460873,C,T,5,GENIC,homozygous,1000597273 6,122462023,122462024,G,A,8,GENIC,homozygous,1000597274 6,122462748,122462749,C,G,5,GENIC,homozygous,1000597275 6,122462800,122462801,G,A,6,GENIC,homozygous,1000597276 6,122463762,122463763,A,G,4,GENIC,homozygous,1000597277 6,122463967,122463968,A,T,4,GENIC,homozygous,1000597278 6,122464232,122464233,C,A,7,GENIC,homozygous,1000597279 6,122464273,122464274,A,G,7,GENIC,homozygous,1000597280 6,122464462,122464463,C,T,5,GENIC,homozygous,1000597281 6,122464652,122464653,C,A,4,GENIC,homozygous,1000597282 6,122464775,122464776,G,A,2,GENIC,homozygous,1000597283 6,122464989,122464990,A,G,3,GENIC,homozygous,1000597284 6,122465218,122465219,G,T,3,GENIC,homozygous,1000597285 6,122465693,122465694,G,A,3,GENIC,homozygous,1000597286 6,122465840,122465841,A,G,6,GENIC,homozygous,1000597287 6,122466549,122466550,C,A,6,GENIC,homozygous,1000597288 6,122467107,122467108,T,C,8,GENIC,homozygous,1000597289 6,122467270,122467271,G,A,6,GENIC,homozygous,1000597290 6,122468317,122468318,G,A,4,GENIC,homozygous,1000597291 6,122468522,122468523,A,G,5,GENIC,homozygous,1000597292 6,122469866,122469867,C,T,5,GENIC,homozygous,1000597293 6,122470440,122470441,A,G,5,GENIC,homozygous,1000597294 6,122470687,122470688,G,T,2,GENIC,homozygous,1000597295 6,122471147,122471148,A,G,8,GENIC,homozygous,1000597296 6,122471197,122471198,A,C,5,GENIC,homozygous,1000597297 6,122471631,122471632,C,T,9,GENIC,homozygous,1000597298 6,122472071,122472072,A,G,2,GENIC,homozygous,1000597299 6,122473764,122473765,G,A,6,GENIC,homozygous,1000597300 6,122476866,122476867,C,T,6,GENIC,homozygous,1000597301 6,122477013,122477014,G,T,4,GENIC,homozygous,1000597302 6,122477056,122477057,T,G,3,GENIC,homozygous,1000597303 6,122478171,122478172,C,T,6,GENIC,heterozygous,1000597304 6,122478183,122478184,C,A,7,GENIC,heterozygous,1000597305 6,122478668,122478669,T,C,7,GENIC,homozygous,1000597306 6,122481689,122481690,C,A,5,GENIC,homozygous,1000597307 6,122483968,122483969,G,A,10,GENIC,homozygous,1000597308 6,122484830,122484831,G,A,6,GENIC,homozygous,1000597309 6,122491423,122491424,C,T,5,GENIC,homozygous,1000597310 6,122492133,122492134,G,A,13,GENIC,homozygous,1000597311 6,122493587,122493588,C,T,11,GENIC,homozygous,1000597312 6,122494794,122494795,A,T,4,GENIC,homozygous,1000597313 6,122495879,122495880,G,A,6,GENIC,homozygous,1000597314 6,122495891,122495892,C,T,4,GENIC,homozygous,1000597315 6,122496480,122496481,T,G,5,GENIC,homozygous,1000597316 6,122496681,122496682,G,A,11,GENIC,homozygous,1000597317 6,122497194,122497195,G,A,8,GENIC,homozygous,1000597318 6,122497647,122497648,T,G,7,GENIC,homozygous,1000597319 6,122497881,122497882,T,C,13,GENIC,homozygous,1000597320 6,122498492,122498493,G,A,3,GENIC,homozygous,1000597321 6,122498591,122498592,C,T,3,GENIC,homozygous,1000597322 6,122500257,122500258,A,T,6,GENIC,homozygous,1000597323 6,122500303,122500304,T,C,6,GENIC,homozygous,1000597324 6,122504047,122504048,A,G,3,GENIC,homozygous,1000597325 6,122506190,122506191,G,A,6,GENIC,homozygous,1000597326 6,122507511,122507512,G,A,5,GENIC,homozygous,1000597327 6,122513887,122513888,C,T,5,GENIC,homozygous,1000597328 6,122514009,122514010,C,T,3,GENIC,homozygous,1000597329 6,122514236,122514237,T,G,3,GENIC,homozygous,1000597330 6,122514549,122514550,A,G,4,GENIC,homozygous,1000597331 6,122514589,122514590,A,G,7,GENIC,homozygous,1000597332 6,122515257,122515258,T,C,7,GENIC,homozygous,1000597333 6,122515752,122515753,C,T,5,GENIC,homozygous,1000597334 6,122523516,122523517,A,G,6,GENIC,homozygous,1000597335 6,122524300,122524301,G,A,4,GENIC,homozygous,1000597336 6,122533797,122533798,G,A,3,GENIC,homozygous,1000597337 6,122540973,122540974,T,A,7,GENIC,homozygous,1000597338 6,122541401,122541402,A,G,8,GENIC,homozygous,1000597339 6,122541489,122541490,A,G,6,GENIC,homozygous,1000597340 6,122543792,122543793,T,A,9,GENIC,homozygous,1000597341 6,122545810,122545811,T,A,4,GENIC,homozygous,1000597342 6,122546786,122546787,G,A,6,GENIC,homozygous,1000597343 6,122546920,122546921,T,G,4,GENIC,homozygous,1000597344 6,122547289,122547290,T,A,2,GENIC,homozygous,1000597345 6,122547973,122547974,T,A,6,GENIC,homozygous,1000597346 6,122548848,122548849,A,G,6,GENIC,homozygous,1000597347 6,122549079,122549080,T,A,3,GENIC,homozygous,1000597348 6,122549080,122549081,C,A,3,GENIC,homozygous,1000597349