chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 7,95532186,95532187,G,GGA,15,GENIC,heterozygous,701034174 7,95532186,95532187,G,GGAGA,15,GENIC,possibly homozygous,701034175 7,95534300,95534301,T,TTC,4,GENIC,heterozygous,701034176 7,95534458,95534459,A,C,23,GENIC,homozygous,551334676 7,95534468,95534469,G,T,24,GENIC,homozygous,551334677 7,95534495,95534496,G,C,25,GENIC,homozygous,551334678 7,95534503,95534504,A,C,26,GENIC,homozygous,551334679 7,95534513,95534514,A,C,28,GENIC,homozygous,551334680 7,95534520,95534521,A,C,27,GENIC,homozygous,551334681 7,95534551,95534552,A,C,25,GENIC,homozygous,551334682 7,95534594,95534595,A,ATCCTCAGGCCATGGAGATG,28,GENIC,homozygous,701034177 7,95534817,95534818,C,CA,4,GENIC,heterozygous,701034178 7,95535356,95535357,A,AAAAGG,4,GENIC,homozygous,701034183 7,95544811,95544815,TAGA,----,9,GENIC,homozygous,701034184 7,95548819,95548821,GA,--,8,GENIC,heterozygous,701034186 7,95559934,95559936,TG,--,16,GENIC,heterozygous,701034188 7,95561692,95561693,C,-,5,GENIC,homozygous,701034192 7,95569099,95569102,GGG,---,7,GENIC,heterozygous,701034193 7,95571423,95571425,AC,--,8,GENIC,heterozygous,701034194 7,95580982,95580984,CT,--,4,GENIC,heterozygous,701034199 7,95590224,95590225,T,-,4,GENIC,homozygous,701034200 7,95597698,95597704,GAGAGA,------,11,GENIC,heterozygous,701034201 7,95608426,95608427,G,A,2,GENIC,homozygous,550863805 7,95608454,95608455,C,T,6,GENIC,homozygous,550863806 7,95608456,95608457,G,C,6,GENIC,homozygous,551334683 7,95609766,95609767,T,-,9,GENIC,heterozygous,701034203 7,95610422,95610424,GT,--,10,GENIC,heterozygous,701034205 7,95616992,95616993,T,TAAAA,4,GENIC,homozygous,701034206 7,95619731,95619745,GGGAGGGAGGGAGG,--------------,7,GENIC,heterozygous,701034207 7,95620347,95620348,C,CGT,2,GENIC,homozygous,701034211