chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
86212267162122672TTG7GENIChomozygous724102796
86212479062124791TC19GENIChomozygous590447158
86212516762125168GT12GENIChomozygous590447159
86212517462125175GGA11GENIChomozygous724102797
86212572462125725TG9GENICpossibly homozygous590447160
86212676562126766TC14GENIChomozygous590447161
86212760962127610GA12GENICheterozygous590447162
86212763962127640CT8GENIChomozygous591782640
86213271862132719CG9GENICpossibly homozygous591782641
86213301762133018CT17GENIChomozygous591782642
86213360062133601TA13GENIChomozygous591782643
86213434562134346CT7GENICheterozygous591782644
86213451962134520CA4GENIChomozygous591782645
86213620362136204TC7GENIChomozygous590447163
86213771362137714GA8GENIChomozygous591782646
86213804262138043CT17GENICpossibly homozygous591782647
86214030962140310GA7GENICpossibly homozygous591782648
86214079062140791AG11GENICheterozygous590447164
86214109662141097CT5GENICheterozygous591782649
86214248562142486CG11GENIChomozygous590447165
86214260962142611AG--9GENIChomozygous724102798
86214264162142642AG13GENIChomozygous591782650
86214430862144309TC10GENIChomozygous590447166
86214555962145560CT5GENIChomozygous590447167
86214565762145658CT6GENIChomozygous591782651