chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 9,81797036,81797045,TTATTATTA,---------,9,GENIC,heterozygous,750001096 9,81797042,81797045,TTA,---,9,GENIC,possibly homozygous,750001097 9,81798000,81798002,CA,--,14,GENIC,heterozygous,750001099 9,81798046,81798047,G,GCGCTCTCTCT,11,GENIC,heterozygous,750001101 9,81798047,81798053,CTCTCT,------,11,GENIC,heterozygous,750001100 9,81804324,81804333,AGAAGAAGA,---------,9,GENIC,homozygous,750001103 9,81808379,81808380,A,-,7,GENIC,homozygous,750001107 9,81808384,81808385,A,-,7,GENIC,homozygous,750001108