chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 9 100591919 100591920 A G 4 GENIC homozygous 947597359 9 100598609 100598610 G C 11 GENIC homozygous 947597360