RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001305646Chit1chitinase 1135094702050994644Ratn/aRegiongene