RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
1000620314Ryr2ryanodine receptor 2176553399865955606Ratn/aRegiongene