RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001308582Shmt2serine hydroxymethyltransferase 277082471870829822Ratn/aRegiongene