RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001359352IkIK cytokine182958790129602705Ratn/aRegiongene