RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10001318438Shmt2serine hydroxymethyltransferase 2 (mitochondrial)10127517123127522444Mousen/aRegiongene