RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
10003820Tattyrosine aminotransferase194167563941686195Ratn/aRegiongene